aktual2

Możliwość uzyskania szybszego zwrotu VAT (25dni) (Zmiany od 01.01.2017)

Utworzono: 26 styczeń 2017

Jak dotychczas na  wniosek podatnika istnieje możliwość szybszego zwrotu VAT w terminie 25 dni. Zgodnie z Dziennikiem Ustaw z dnia 15 grudniavat25

 2016 r poz. 2024 dowiadujemy się, że ustawodawca zmienił warunki skorzystania z tego przywileju.

Z najważniejszych zmian dowiadujemy się, że podatnik musi być zarejestrowany do VAT przez okres 12 miesięcy. Ponadto ustawodawca wprowadził zapis,który umożliwia szybszy zwrot VAT, bez konieczności dokumentowania zapłaty za faktury, jednakże w tym wypadku łączna kwota zwrotu podatku nie może przekroczyć 15 000 zł. Dodano również zapis o tym, że kwota do przeniesienia za poprzednie miesiące nie może przekroczyć 3 000 zł. 

 

 

 

Poniżej treść zmian:

 "1) kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

a) faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

b) faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należno- ści nie przekracza 15 000 zł,

c) dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji, Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 2024

2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, o której mowa w ust. 1, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- -kredytowej, o których mowa w ust. 2,

4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1–3 – przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a–2c oraz ust. 4a–4f stosuje się odpowiednio.”"

 

Cała treść Dziennika Ustaw 2024 z dnia 15.grudnia 2016 jest do pobrania pod tym adresem http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2024/1

 

 ________________

Anna Bielawska 

Certyfikat Ministra Finansów NR 65161/14