aktual2

20.02.2017 mija termin wyboru sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Utworzono: 13 luty 2017

ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY W FORMIE UPROSZCZONEJ:kalendarz20luty2017

Jak skorzystać z uproszczonych zaliczek na podatek dochodowy ?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej, może skorzystać podatnik, osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Podatnik chcąc skorzystać z opłacania zaliczek w formie uproszczonej, musi dostarczyć do Urzędu Skarbowego informację o wyborze tej formy wpłacania zaliczek.

W przypadku metody uproszczonej jest na to czas do 20 Lutego br. Ponadto, podatnicy którzy wybrali uproszczoną formę opłacania zaliczek są zobowiązani stosować tę formę opłacania przez cały rok podatkowy, a po zakończeniu roku podatkowego muszą dokonać rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-36L), składając go w urzędzie skarbowym w terminie do dnia 30.04.2018

Kto może korzystać z zaliczek uproszczonych?

Przedsiębiorcy, rozliczający się zarówno skalą podatkową, jak i podatkiem liniowym. Zaliczki opłacane są za okresy miesięczne. Przepisy zabraniają opłacania ich w okresach kwartalnych.

Ważne !

Podatnicy po raz pierwszy rozpoczynający w danym roku podatkowym działalność gospodarczą nie mają możliwość wyboru zaliczek uproszczonych. Dotyczy to również przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w poprzednim roku podatkowym.

ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY W FORMIE KWARTALNEJ:

Podatnicy mają również możliwość wyboru opłacania zaliczek w formie kwartalnej.

Prawo do skorzystania z kwartalnych wpłat mają:

  • Przedsiębiorcy opłacający podatek dochodowy według skali podatkowej,
  • Przedsiębiorcy opłacający podatek liniowy.

Jeśli zdecydujesz się na zaliczki kwartalne zobowiązany jesteś wpłacać do dnia 20. każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Za ostatni kwartał zaliczkę odprowadzisz do dnia 20 stycznia kolejnego roku podatkowego.

Aby dokonać wyboru kwartalnego opłacania zaliczek na 2017 r., musisz zawiadomić Urząd Skarbowy w terminie do 20 lutego br. Osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania zaliczek składa w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

 

 ________________

Anna Bielawska 

Certyfikat Ministra Finansów NR 65161/14