aktual2

Zawieszenie działalności, a VAT

Utworzono: 22 luty 2017

W związku ze zmianami w ustawie o VAT od 01.01.2017r osoba zawieszająca działalność gospodarczą na okres dłuższy niż 6 miesięcy, zostanie automatycznie wykreślona z rejesrtu VAT.vatwykreslenie

treść ustawy:

"9a. Wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

1) zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub

2) będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, o której mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, nie złożył takich deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały lub "

 

Ustawodawca przewidział możliwość zapobiegnięcia wykreśleniu. Będzie miało to miejsce w przypadku, gdy podatnik w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, będzie wykonywał czynności opodatkowane.

Podatnik, który planuje wykonywać, czynności opodatkowane w czasie trwania zawieszenia działalności gospodarczej jest zobowiązany zawiadomić o tym Urząd Skarbowy przed dniem zawieszenia, albo rozpoczęcia wykonywania takich czynności, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności. W przypadku złożenia zawiadomienia naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca zarejestrowanie podatnika jako podatnika VAT na okres wskazany w zawiadomieniu.

 

Całą treść Ustawy można ściągnąć z Internetowego Systemu Aktów Prawnych

 

 ________________

Anna Bielawska 

Certyfikat Ministra Finansów NR 65161/14